O kancelarii

Witamy serdecznie na stronie internetowej naszej Kancelarii. Dziękujemy za zaufanie Wierzycielom, korzystającym z realizacji konstytucyjnego prawa do Sądu, przejawiającego się w dążeniu do urzeczywistnienia tytułu wykonawczego w drodze przymusu egzekucyjnego.

Nasza Kancelaria jest zautomatyzowana i zinformatyzowana. Tym samym korzysta z najnowszych systemów i rozwiązań teleinformatycznych, które umożliwiają zajmowanie określonych rodzajów źródeł utrzymania i rachunków bankowych dłużników oraz wysyłanie żądań o udzielenie przez określone organy państwowe i podmioty informacji dotyczących majątku dłużnika, w wielu prowadzonych sprawach niemal jednocześnie.

Priorytetem Kancelarii jest realizacja zasady szybkości postępowania, rozumiana jako dążenie do tego, aby ustalenie majątku dłużnika – jak i skierowanie do niego egzekucji –  nastąpiło w możliwie najszybszym czasie. Dotyczy to także czynności terenowych.

Zasada szybkości postępowania pozostaje kompatybilna z wyznaczonym celem zapewnienia sprawności i rzetelności podejmowanych czynności egzekucyjnych.

Kancelaria czuwa również nad tym by niezwłocznie – na wniosek stron – udzielać im informacji o wyniku sprawy.

Kancelaria dysponuje

Kancelaria dysponuje elektronicznym dostępem do następujących baz danych:

  • Moduł poszukiwania rachunków bankowych (OGNIVO)

– dzięki temu – jako Komornik – ustalam jakie rachunki bankowe posiada dłużnik, po czym mu je zajmuje i dokonuje potrąceń;

  • Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (EKW);

– dzięki temu – jako Komornik – ustalam jakie nieruchomości są własnością dłużnika, które na wniosek wierzyciela zajmuje celem ich zlicytowania;

  • Elektroniczne postępowanie upominawcze (E-SĄD)

– dzięki temu możliwe jest składnie składanie wniosków oraz tytułów wykonawczych w systemie EPU  (ID komornika na portalu EPU:)

  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

– dzięki temu – jako Komornik – ustalam jakie pojazdy ma dłużnik, które następnie zajmuje i licytuje;

  • Elektroniczne zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);

– dzięki temu ustalam miejsce pracy dłużnika, pobierane przez niego świadczenia i inne źródła utrzymania, po czym je dłużnikowi zajmuje i dokonuję potrąceń;

Czas trwania postępowania zależny jest m.in. od wysokości dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń otrzymywanych przez dłużnika z KRUS i ZUS, od momentu przekazania na konto kancelarii środków pieniężnych wynikających z zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku we właściwym dla dłużnika US, od momentu przekazania na konto kancelarii środków pieniężnych wynikających z zajęć wierzytelności powstałych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przez dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą z jego kontrahentami, czasu spieniężenia majątku ruchomego i nieruchomości dłużnika etc. w stosunku do wysokości zadłużenia.